Các Tài Liệu Pháp Lý

Hãy chắc chắn rằng bạn đọc đầy đủ các tài liệu này trước khi mở tài khoản. Tất cả các tài liệu pháp lý đều được liệt kê trong cùng một mục tại đây nhằm giúp bạn dễ dàng tra cứu.

Các Quy Định Cần Tuân Thủ

ATFX được quản lý và ủy quyền để cung cấp dịch vụ đầu tư và giao dịch tại các khu vực tương ứng. Chúng tôi được cấp phép hoạt động tại nhiều nơi trên thế giới như Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ và Trung Đông.

AT Global Markets (U.K.) Limited

Quy định chung - Văn bản pháp lý và Điều khoản và Điều kiện

CFDs - Điều khoản và Điều kiện Sản phẩm

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com